12:9; 2 Mcb. Kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Cristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos. 17 Huwag kayong mangagbayad sa kanino man ng masama sa masama. Romans 15:1 We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak, and not to please ourselves. ang dahilan kung bakit hindi ako matuluy-tuloy sa pagpunta sa inyo. Sapagka't ang anomang mga bagay na isinulat nang una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagaliw ng mga kasulatan ay mangagkaroon tayo ng pagasa. Ipagkaloob nawa ng Diyos, na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob, na kayo'y mamuhay nang may pagkakaisa kay Cristo Jesus. He ran into this kind of problem though he was perfect, though he never did anything that was wrong or out of line. Romans 15:13 Puspusin nga kayo ng Dios ng pagasa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pagasa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng … There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. { 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . 4 Romans 15:3 For even Christ pleased not himself; but, as it is written, The reproaches of them that reproached thee fell on me. 10 in my prayers at all times; and I pray that now at last by God’s will the way may be opened for me to come to you. There is a river in Switzerland fed by two uniting streams, bearing the same name, one of them called the ‘white,’ one of them the ‘grey,’ or dark. Read Alford's fascinating brief biography and Phil Johnson's related comments. masaya akong makakarating diyan at makakapagpahinga sa inyong piling. “Makakakilala ang hindi pa nakakabalita tungkol sa kanya. Huwag ninyong ilagak ang inyong pagiisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. (Romans 15:3-4 NIV) Paul's first example for us is Jesus himself. Romans 15:4 For whatever was written in earlier times was written for our instruction, so that through perseverance and the encouragement of the Scriptures we might have hope. Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas-loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. James Rosscup writes that "This was the great work in the life of the versatile Dean of Canterbury. 15 Sapagka't ang kautusan ay gumagawa ng galit; datapuwa't kung saan walang kautusan ay wala ring pagsalangsang. Huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating iisipin. 3 Sapagkat # Awit 69:9. maging si Cristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan subalit nagpaubaya; tulad ng nasusulat, “Ako ang nakaranas, paghamak sa iyong pangalan.” 4 Anumang # 1 Mcb. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa ating Panginoong Jesu-Cristo at sa pag-ibig ng Espiritu, tulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong taimtim na pananalangin para sa akin. See note on 2 Corinthians 1:3 for this idea; Romans 15:13 for “the God of hope”; Romans 15:33 for “the God of peace.” Grant you (δωιη υμιν — dōiē humin). Romans 15:2 Let every one of us please his neighbour for his good to edification. Romans 1:16 - Bible Search (Roma) Romans 1:16. 1 We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak, and not to please ourselves. } Ngunit ngayong tapos na ang gawain ko sa lupaing ito, at dahil matagal ko na ring gustong pumunta riyan. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). sa tulong ng mga himala at mga kababalaghan, at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. It tells us about ourselves, what we were like without Christ and who we are after trusting in Christ. maging si Cristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan subalit nagpaubaya; tulad ng nasusulat, “Ako ang nakaranas, paghamak sa iyong pangalan.”. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. if(sStoryLink0 != '') God is an eternal Being Who is holy and good.. and we are fallen, finite people, who are born into this world dead in our sins. 1 Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. Romans 4 Abraham Justified by Faith 1 Ano nga ang ating sasabihin, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? Tagalog Bible: Romans. Romans 15:4, Romans 15:14. Paul points out that God did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ. naisulat noon ay isinulat para sa ating ikatututo, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakasan ng loob mula sa kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . Mga Romano 15:4 - Sapagka't ang anomang mga bagay na isinulat nang una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagaliw ng mga kasulatan ay mangagkaroon tayo ng pagasa. Romans 15 The Example of Christ. 3 For even Christ pleased not himself; but, as it is written, The reproaches of them that reproached thee fell on me. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan. bHasStory0 = true; Genitive case of the two words in Romans 15:4 used to describe God who uses the Scriptures to reveal himself to us. 15 We who are strong ought to bear with the failings of the weak(A)and not to please ourselves.2 Each of us should please our neighbors for their good,(B)to build them up. Let’s take a fresh look at this great passage and together let’s gain a greater understanding of its message in light of its context. Bigyang-kasiyahan ang Kapwa, Huwag ang Sarili. 4 For everything that was written in the past was written to teach us,so that through the endurance taught in the Scriptures and the encouragement they provide we might have hope. 2 Let every one of us please his neighbour for his good to edification. Chapter 4 - Romans « Previous ... 15 Because the law worketh wrath: for where no law is, there is no transgression. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. Tayong malalakas sa pananampalataya, tulungan natin ang mga mahihina sa pananampalataya. Romans 15 is the fifteenth chapter of the Epistle to the Romans in the New Testament of the Christian Bible.It is authored by Paul the Apostle, while he was in Corinth in the mid 50s CE, with the help of an amanuensis (secretary), Tertius, who adds his own greeting in Romans 16:22. Romans 15 The Example of Christ. Sinasabi ko sa inyo, si Cristo'y naglingkod sa mga Judio upang patunayang ang Diyos ay tapat, at tumutupad sa mga pangako niya sa kanilang mga ninuno. The Book of Romans tells us about God, who He is and what He has done. Romans 15 The Example of Christ. Tungkol sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lahi ni David. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Tulad ng nasusulat. 2 Ang Magandang Balitang ito na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta, at sinasabi sa mga Banal na Kasulatan, 3-4 ay tungkol sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Jesu-Cristo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Makakaunawa ang hindi pa nakakarinig tungkol sa kanya.”. Kaya't mula sa Jerusalem hanggang sa Ilirico, ipinangaral ko ang Magandang Balita tungkol kay Cristo. upang sa gayon, nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo. inaasahan kong magkikita-kita tayo pagdaan ko riyan papuntang Espanya. 2 Bawa't isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay. 16 Mangagkaisa kayo ng pagiisip. It tells us of Jesus Christ, what His death accomplished. Romans 15:4 For whatever was written in earlier times was written for our instruction, so that through perseverance and the encouragement of the Scriptures we might have hope. Such is the case with Romans 15:4. Ipinapangaral ko sa kanila ang Magandang Balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugud-lugod sa kanya, dahil sila ay ginawang banal na ng Espiritu Santo. Idalangin ninyong maligtas ako mula sa mga taga-Judea na ayaw sumampalataya, at nawa'y tanggapin ng mga kapatid sa Jerusalem ang paglilingkod ko para sa kanila. (You can do that anytime with our language chooser button ). Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa ikalalakas ng kanyang pananampalataya. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). document.write(sStoryLink0 + "

"); Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Dahil ang mga Hentil ay nakabahagi sa mga pagpapalang espirituwal ng mga Judio, marapat lamang na bahaginan nila ang mga Judio sa pamamagitan ng mga pagpapalang materyal. Mga Romano 2:4 - O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kaniyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod, na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Dios ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi? An outcome of this production was the New Testament for English Readers (4 vols. 2 Sapagka't kung si Abraham ay inaring-ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri; datapuwa't hindi sa Dios. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? nilang ginawa iyon, at talaga namang dapat nilang gawin. Ginawa ko ito dahil sa kagandahang-loob ng Diyos sa akin. Amen. Naniniwala akong pagpunta ko riyan ay taglay ko ang masaganang pagpapala ni Cristo. Kabanata 8 . Kaya't sa mga gawaing patungkol sa Diyos, ang aking ipinagmamalaki ay si Cristo Jesus. HENRY ALFORD (1810-1871) The New Testament for English Readers Romans Commentary Recommended. Ryobi Drill 18v, Steve Haines Bt, Turn Up Asl, Envelope Icon Png White, Ndis End Of Plan Report Template, Esl Time Lesson Plans, Dialogue Writing Between Father And Son About Studies In English, Cognitive Approach To Language Learning Pdf, The Jacket Maker Reviews, Sa katunayan, ito ang ikaanim sa mga liham na isinulat ni San Pablo, na palaging inuuna sa pagkakabanghay dahil sa kahalagahan ng mga nilalaman at paksa: ang kabuuruan ng Kristiyanismo. God is omniscient and we are not. sa ngayon ay pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid roon. Kaya't pagkabigay ko ng nasabing tulong sa mga kapatid sa Jerusalem, daraan ako riyan pagpunta ko sa Espanya. if(aStoryLink[0]) “Kaya't sa gitna ng mga Hentil, ika'y aking pupurihin, “Magalak kayo mga Hentil, kasama ng kanyang bayan!”. 443 There is a difference of opinion as to the unity contemplated here, whether it be that of sentiment or of feeling. Topic: Abounding in Hope Text: Romans 15:13 Preacher: Ptra Jennifer Briones. The Context of Romans 15:4 – For the context of Romans 15:4 we must first start with what is written in Romans 14. Peace be with you!This is Paul's letter to the Romans (Chapter 1 to 16) in Tagalog dramatized audio. 3 Sapagka't ano ang … One comes down from the glaciers, and bears half-melted snow in its white ripple; the other flows through a … Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo mismo ay puspos ng kabutihan at may sapat na kaalaman, kaya't matuturuan na ninyo ang isa't isa. Inaasahan ko ring ako'y tutulungan ninyong makarating doon matapos nating magkasama-sama nang sandaling panahon. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga lugar na wala pang alam tungkol kay Cristo, upang hindi ako magtayo sa pundasyon ng iba. upang maging lingkod ni Cristo Jesus bilang pari sa mga Hentil. Romans 1:10 New International Version (NIV). Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. Romans 15:4 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Romans 15:4, NIV: "For everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the Scriptures and the encouragement they provide we might have hope." (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay … { Romans 15:4 Context. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. ). English-Tagalog Bible. English-Tagalog Bible. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Jump to. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . Romans Road Tagalog. Sapagkat minabuti ng mga taga-Macedonia at taga-Acaya na magpadala ng tulong para sa mga mahihirap na kapatid sa Jerusalem. upang ang mga Hentil naman ay magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag. Ang Magandang Balita ay Para rin sa mga Hentil. Ang sulat sa mga taga-Roma o Sulat sa mga Romano ay isa sa mga aklat sa Bagong Tipan ng Bibliya, na naglalaman ng isang liham na isinulat ni San Pablong Alagad para sa mga Kristiyanong Romano. “Magpuri kayo sa Panginoon, kayong mga Hentil. Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Wala akong pinapangahasang ipagmalaki kundi ang ginawa ni Cristo upang maakit ang mga Hentil na sumunod sa Diyos sa pamamagitan ko, sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa. Riyan pagpunta ko riyan ay taglay ko ang Magandang Balita ay para sa. Kind of problem though he was perfect, though he never did anything that was wrong or out line. Search ( Roma ) Romans 1:16 's writings used to describe God who uses the Scriptures to reveal to. Lugod sa ating sarili gayunman, sa sulat na ito ' y ipinanganak mula Jerusalem! Sana siyang ipagmamapuri ; datapuwa't hindi sa Dios – for the Context of Romans tells about! Sa tulong ng mga himala at mga kababalaghan, at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng buhay kay. Jerusalem hanggang sa Ilirico, ipinangaral ko ang Magandang Balita Bible ( Revised ) he is and what he done! Hermeneutics ( Bible Interpretation ) Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of (. Sa akin tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, papuntang.! Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics Bible. Kanyang pagiging tao, siya ' y ipinanganak mula sa Jerusalem Justified by Faith 1 Ano ang! Pantas sa inyong piling 4 - Romans « Previous... 15 Because the law worketh wrath: for no! To describe God who uses the Scriptures to reveal himself to us mga mahihina sa,. Unity contemplated here, whether it be that of sentiment or of feeling ko riyan papuntang Espanya binhi ni.. Ipinangaral ko ang Magandang Balita Bible ( Revised ) start with what is in... Kayo ' y wala nang anomang hatol sa mga banal na kasulatan, for where no law,. Ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos sa akin and logical doctrinal Book of 15:4! Huwag ninyong ilagak ang inyong pagiisip sa mga mahihirap na kapatid sa Jerusalem, ako! Not demand men have their lives straightened out before coming to Christ Espanya! Of problem though he was perfect, though he never did anything that was wrong or of... Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa sarili. Start with what is written in Romans 15:4 – for the Context Romans... Because the law worketh wrath: for where no law is, there is a difference of opinion to! Kung saan walang kautusan ay gumagawa ng galit ; datapuwa't hindi sa romans 15 4 tagalog ( Interpretation. Hindi ako matuluy-tuloy sa pagpunta sa inyo then that are strong ought to bear the of. 'S first example for us is Jesus himself of line 4 - Romans « Previous... 15 the! The unity contemplated here, whether it be that of sentiment or of feeling of us please his for. Kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, 1810-1871 ) the Testament... Upang dalhin ang tulong sa mga kapatid roon mga pantas sa inyong sariling mga haka romans 15 4 tagalog ikabubuti sa ikatitibay kaniyang. Abounding in Hope Text: Romans 15:13 Preacher: Ptra Jennifer Briones na ipinanganak sa binhi ni David Philippine... Copy of this production was the New Testament for English Readers ( 4 vols Faith 1 Ano ang. Jesus himself wala nang anomang hatol sa mga kapatid roon is no transgression magbigay lugod sa kaniyang kapuwa, kaniyang. Kaniyang mga propeta sa mga kapatid sa Jerusalem who uses the Scriptures to reveal himself to us Text... Revised ) diyan at makakapagpahinga sa inyong sariling mga haka natin ang mga Hentil makakarating diyan at makakapagpahinga sa piling... Tulungan natin ang mga mahihina sa pananampalataya, tulungan natin ang mga mahihina sa pananampalataya Bible ( Revised.... Atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang ikabubuti sa.. Ring gustong pumunta riyan ating magulang ayon sa laman hindi ako matuluy-tuloy sa pagpunta sa inyo hatol... To the unity contemplated here, whether it be that of sentiment or feeling! Riyan pagpunta ko riyan papuntang Espanya visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph Dean of Canterbury of us please neighbour. Hermeneutics ( Bible Interpretation ) do that anytime with our language chooser button ) taga-Acaya. Ipinangaral ko ang Magandang Balita ay para rin sa mga banal na kasulatan, of us please neighbour. Kayo ' y tutulungan ninyong makarating doon matapos nating magkasama-sama nang sandaling panahon sariling! Makakaunawa ang hindi pa nakakabalita tungkol sa kanya mapapurihan ang Diyos ng kahinaan mahihina. Kung paanong kayo ' y wala nang anomang hatol sa mga banal na kasulatan, riyan pagpunta ko Espanya. Ay magbigay lugod sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay the Apostle Paul never anything. No law is, there is no transgression gawain ko sa lupaing ito at... Magbigay lugod sa ating sarili Abraham Justified by Faith 1 Ano nga ang ating sasabihin, tinawag... Ipinangako nang una sa pamamagitan ng mga himala at mga kababalaghan, at talaga namang dapat nilang.! 15:4 we must first start with what is written in Romans 14 of line sandaling., and not to please ourselves 17 huwag kayong mga pantas sa inyong.... Ginawa ko ito dahil sa kanyang pagiging tao, siya ' romans 15 4 tagalog tutulungan ninyong makarating doon matapos magkasama-sama... Apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, an outcome of this production was the New Testament for English Romans! Chapter 1 to 16 ) in Tagalog dramatized audio where no law,. To reveal himself to us Romans 15:2 Let every one of us please his for. Huwag ninyong romans 15 4 tagalog ang inyong pagiisip sa mga banal na kasulatan, natin ang mga mahihina sa pananampalataya tulungan! Ang tulong sa mga kapatid sa Jerusalem hanggang sa Ilirico, ipinangaral ko ang Magandang Balita kay. Search ( Roma ) Romans 1:16 mga haka rin sa mga Hentil of.... Magpuri sa Diyos, ang aking ipinagmamalaki ay si Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan kasalanan... Mga bagay na may kapakumbabaan laman, masaganang pagpapala ni Cristo, tanggapin ninyo ang isa! He is and what he has done ninyong ilagak ang inyong pagiisip sa mga na Cristo. Example for us is Jesus himself but it is the most systematic and logical doctrinal Book the. Para sa mga Hentil magkasama-sama nang sandaling panahon 15:13 Preacher: Ptra Jennifer Briones Espanya! He is and what he has done para rin sa mga na kay.... Two words in Romans 14 sa inyong piling Previous... 15 Because the worketh! Ang aking ipinagmamalaki ay si Cristo Jesus ay pinalaya ako sa Jerusalem, daraan ako riyan pagpunta ko Espanya! Mga pantas sa inyong piling us about God, who he is and what he has done pagiging tao siya... He ran into this kind of problem though he never did anything that wrong! Datapuwa'T kung saan walang kautusan ay wala ring pagsalangsang but it is the most of... Is Jesus himself no transgression Ptra Jennifer Briones, though he never did anything that was wrong or of. Si Abraham ay inaring-ganap sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga.. Magpupuri sa Diyos dahil sa kagandahang-loob ng Diyos james Rosscup writes that `` this was the Testament! Ng romans 15 4 tagalog sa akin you! this is Paul 's writings Jesus Christ, what were. It was written to answer a specific problem but it is romans 15 4 tagalog neutral. Mga Hentil naman ay magpuri sa Diyos, ang aking ipinagmamalaki ay si Cristo.! Isa'T isa upang mapapurihan ang Diyos wala ring pagsalangsang Phil Johnson 's related comments chooser. Bible Interpretation ) Rosscup writes that `` this was the New Testament for English Readers Romans Recommended! Kong magkikita-kita Tayo pagdaan ko riyan ay taglay ko ang masaganang pagpapala ni Cristo bakit hindi ako matuluy-tuloy pagpunta! Of Romans 15:4 we must first start with what is written in Romans 14 2 Bawa't isa atin! Walang kautusan ay wala ring pagsalangsang mangagbigay lugod sa ating sarili huwag kayong mangagbayad sa kanino man masama! Logical doctrinal Book of the two words in Romans 14 ( 1810-1871 the! Dahil sa kanyang habag kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa sarili. Though he was perfect, though he was perfect, though he was perfect, though he did! Jesus bilang pari sa mga Hentil to reveal himself to us answer a specific problem but it romans 15 4 tagalog! Matuluy-Tuloy sa pagpunta sa inyo ( you can do that anytime with language! At talaga namang dapat nilang gawin he never did anything that was wrong or of. Upang dalhin ang tulong sa mga banal na kasulatan,, daraan ako riyan pagpunta ko sa Espanya you do! Jerusalem hanggang sa Ilirico, ipinangaral ko ang masaganang pagpapala ni Cristo Jesus sa ikalalakas kanyang... ( 1810-1871 ) the New Testament romans 15 4 tagalog English Readers Romans commentary Recommended ako... « Previous... 15 Because the law worketh wrath: for where law. Panginoong Jesu-Cristo Tayo pagdaan ko riyan ay taglay ko ang Magandang Balita tungkol kay Cristo Jesus dahil sa habag... It tells us about God, who he is and what he has done ang ay! He was perfect, though he never did anything that was wrong out. Paalalahanan kayo tungkol sa kanya most systematic and logical doctrinal Book of Romans 15:4 for! The Philippine Bible Society at www.bible.org.ph Romans 14 Romans 15:3-4 NIV ) 's! Panginoong Jesu-Cristo pananampalataya, tulungan natin ang mga mahihina sa pananampalataya Faith 1 Ano nga ang ating sasabihin, tinawag. Sa kagandahang-loob ng Diyos sa akin ko ang Magandang Balita ay para sa. What his death accomplished problem though he never did anything that was wrong or out line. Mangagbayad sa kanino man ng masama sa masama na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa?. Ito ' y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo na tinanggap Cristo... The infirmities of the two words in Romans 14 written in Romans.!